In trang này

Mảnh vỏ trai

Mảnh vỏ trai- Thuộc sưu tập hiện vật Mai Pha khai quật năm 1996.