In trang này

Răng hàm voi Châu Á

Răng hàm voi Châu Á , sưu tập tại Di chỉ hang Cốc Mười, Tràng Định